Festiwale Nauki w Polsce

Katalog imprez naukowych: festynów, festiwali, nocy naukowców, festiwali fotografii przyrodniczej, przeglądów filmów naukowych i przyrodniczych...

Cieszy?ski Festiwal NaukiCieszy?ski Festiwal Nauki

Festiwal Nauki ma na celu wzbudzenie zainteresowa? naukowych i promuj?cych naukowe postawy m?odzie?y. Festiwal zaplanowany zosta? wspólnie przez Wy?sz? Szko?? Biznesu w D?browie Górniczej oraz Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 1 im W?. Szybi?skiego w Cieszynie . Adresatami s? uczniowie klas trzecich gimnazjów, szkó? ponadgimnazjalnych Powiatu Cieszy?skiego oraz wszyscy zainteresowani bez wzgl?du na wiek. Informacje szczegółowe, zdjęcia, programDolno?l?ski Festiwal NaukiDolno?l?ski Festiwal Nauki

Dolno?l?ski Festiwal Nauki jest imprez? popularnonaukow? organizowan? co roku we wrze?niu (edycja stacjonarna) i pa?dzierniku (sesje wyjazdowe w Legnicy, Jeleniej Górze, Wa?brzychu, Z?bkowicach ?l?skich) przez wy?sze uczelnie Wroc?awia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz ?rodowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesuj?cych si? nauk?, kultur?, sztuk?, ciekawymi zjawiskami otaczaj?cego nas ?wiata. Informacje szczegółowe, zdjęcia, programFestiwal Nauki w KrakowieFestiwal Nauki w Krakowie

Zapraszamy na Festiwal Nauki w Krakowie, imprez? popularnonaukow? organizowan? przez wszystkie krakowskie pa?stwowe szko?y wy?sze przy wspó?udziale Instytutu Fizyki J?drowej PAN, British Council, Instytutu Francuskiego, Konsulatu USA, RFN, Austrii, Rosji, S?owacji, Francji i BEST-Kraków, który odb?dzie si? w maju 2010 r. w Rynku G?ównym oraz w obiektach akademickich Krakowa. Informacje szczegółowe, zdjęcia, programFestiwal nauki w WarszawieFestiwal nauki w Warszawie

Ponad 500 warsztatów, wyk?adów, debat i pokazów naukowych zaplanowano podczas XIII edycji Festiwalu Nauki w Warszawie, która odb?dzie si? mi?dzy 19 a 27 wrze?nia 2009. Wst?p na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest bezp?atny, ale na cz??? zaj?? b?d? obowi?zywa?y wcze?niejsze zapisy. Informacje szczegółowe, zdjęcia, programMi?dzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci WagówMi?dzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów

Zacz??o si? od Wizny - I Festiwal - rok 2000, II - 2002. Trzecia edycja mia?a miejsce w Goni?dzu (2004), IV w Rajgrodzie (2006), V w Tykocinie (2008). W sumie na wszystkie pi?? dotychczasowych edycji wp?yn??o ponad 300 filmów z 29 pa?stw. Na publicznych pokazach wy?wietlono niemal 150 najlepszych. Go?cili?my filmowców z 22 pa?stw, w tym z Chin, Indii, Nowej Zelandii, Republiki Po?udniowej Afryki, Uzbekistanu. Informacje szczegółowe, zdjęcia, programNyski Festiwal NaukiNyski Festiwal Nauki

Do?wiadczenia chemiczne, przygotowywanie w?asnych kosmetyków, zasady zdrowego ?ywienia, udzielania pierwszej pomocy, liczne wystawy i konkursy czekaj? na uczestników 5. Nyskiego Festiwalu Nauki. Trzydniowa impreza rozpocznie si? 15 wrze?nia. Festiwal organizuj? wszystkie instytuty dzia?aj?ce w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Nysie (PWSZ). Informacje szczegółowe, zdjęcia, programOgólnopolski Festiwal Fotografii Przyrodniczej - ?widnicaOgólnopolski Festiwal Fotografii Przyrodniczej - ?widnica

Ogólnopolski Festiwal Fotografii Przyrodniczej - ?widnica 2009, to pierwsze wydarzenie promuj?ce ziemi? ?widnick? poprzez fotografi? przyrodnicz?. Celem przedsi?wzi?cia jest ukazanie pi?kna i bogactwa przyrody polskiej zarówno mieszka?com ?widnicy, jak i go?ciom przyby?ym na Festiwal. Informacje szczegółowe, zdjęcia, programFestiwalowe wydarzenia:

Ustalanie ojcostwa domowym sposobem
Konkurs fotograficzny ?widnica 2009
Konkurs diaporam
Ro?liny i zwierz?ta - ewolucyjny wy?cig zbroje?.
Grzyby-przyjaciele czy wrogowie?
Co wiemy o paso?ytach?
Wynalazki przyrody